Liting - Dritë në ambient, Pllaka polikarbonate Lexan, Pllaka akrile plexy, Barriera kundër zhurmës dhe barriera sigurie, Profile, gomë dhe shirit

Të drejtat dhe obligimet:

Përmbajtjet e kësaj faqe interneti janë në pronësi të Liting shpknjp Shkup dhe të njëjtat janë të mbrojtura me të drejtat autoriale, me emra, shenja, brende dhe shenja të shërbimeve të mbrojtura, si dhe me patente dhe me të drejta të tjera pronësie.

Pa leje të shkruar nga ana e kompanisë ndalohet kopjimi, riprodhimi, modifikimi, transferimi, distribuimi ose përdorimi i të dhënave dhe informatave, në raste kur mund të rrezikohen të drejtat e Liting shpknjp Shkup. Materialet e sipërpërmendura mund të përdoren për nevoja personale informative dhe të njëjtat të mund të lexohen dhe printohen në kompjuterin Tuaj.

Çdo lloj hyrje ilegale dhe keqpërdorim i ueb faqes së Liting shpknjp Shkup dënohet në përputhje me Kodin penal të Republikës së Maqedonisë.

Përdorimi i paautorizuar i emrave dhe brendeve të mbrojtura të ueb faqes së Liting shpknjp Shkup, si dhe specifikimet e produkteve dhe shërbimeve që i ofron Liting, janë rreptësishtë të ndaluara, ndërsa përdoruesi do të përgjigjet në përputhje me rregullat në fuqi.

Të dhënat dhe informatat e publikuara në ueb faqen e Liting shpknjp Shkup kanë karakter informativ dhe konsiderohen si të sakta në kohën e publikimit të tyre.

Liting shpknjp Shkup e mban të drejtën që në çdo kohë të bëj revidim, plotësim ose ndryshim të të dhënave dhe informatave, tërësisht ose plotësisht, me qëllim që të mundësoj azhurnim të vazhdueshëm të faqes së Internetit.

Liting shpknjp Shkup nuk e garanton saktësinë, aktualizimin dhe tërësinë e informatave dhe specifikimeve të publikuara dhe nuk mban përgjegjësi për përdorimin e gabuar të përmbajtjeve të publikuara në këtë faqe Interneti.

Për vërtetësinë e përmbajtjes dhe saktësinë e informatave, si dhe për kushtet dhe rregullat për përdorimin e të njëjtave, mund ta kontaktoni Drejtorinë e Liting shpknjp Shkup.

Liting shpknjp Shkup nuk mban përgjegjësi për humbjet ose dëmtimet eventuale që mund të ndodhin gjatë vizitës së ueb faqes dhe përdorimit të dhënave dhe informatave të publikuara në të, siç janë: humbja e informatës, dëmtimi i shërbimit, softuerit etj.

Liting shpknjp Shkup nuk do t’i keqpërdor të dhënat Tuaja që do të na i tregoni kur do të na kontaktoni. Ato do të përdoren vetëm për t’i realizuar kërkesat Tuaja.